top of page

CORDENT GROUP B.V. ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN

Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden gelden voor de Cordent Group B.V. (KVK 80550819) en de bedrijven die hieronder vallen, te weten Cordent B.V. (KVK 30136405), Core3dcentres Benelux B.V. (KVK 30136406) en Thommen Medical Benelux B.V. (KVK 30231327), gevestigd te: Dierenriem 1, 3738 TP Maartensdijk.

Artikel 1 TOEPASSELIJKHEID
1.1. Het bepaalde in deze Cordent Group B.V. Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden (hierna te noemen: ‘de Voorwaarden’) is van toepassing op alle aanbiedingen of offertes van, al of niet op afstand gesloten overeenkomsten met, leveranties van en werkzaamheden door de Cordent Group B.V. (hierna te noemen: ‘de Leverancier’), tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. De toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van de wederpartij (hierna te noemen: ‘de Opdrachtgever’) wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen en maakt geen onderdeel uit van de tussen de Leverancier en de Opdrachtgever te sluiten overeenkomst.
1.2. De Opdrachtgever met wie éénmaal op de onderhavige Voorwaarden is gecontracteerd, verklaart zich ermee akkoord dat deze Voorwaarden eveneens van toepassing zullen zijn op alle vervolgbestellingen, meerwerkopdrachten en/of nieuwe met de Leverancier te sluiten overeenkomsten.
1.3. Bij eventuele tegenstrijdigheden tussen het bepaalde in de overeenkomst tussen de Opdrachtgever en de Leverancier, de aanvullende bepalingen van de
Leverancier, deze Voorwaarden en de bepalingen in de Cordent Group B.V.. Garantievoorwaarden geldt de navolgende rangorde:
1. hetgeen schriftelijk tussen Opdrachtgever en de Leverancier is overeengekomen, waarbij de documenten met de meest recente datumprevaleren;
2. de aanvullende bepalingen van de Leverancier;
3. de bepalingen in de Cordent Group B.V. Algemene Garantievoorwaarden;
4. de bepalingen in deze Voorwaarden.
1.4. Indien, om welke reden(en) dan ook, één of meerdere van de in deze Voorwaarden opgenomen bepaling(en) geheel of gedeeltelijk nietig dan wel vernietigbaar is/zijn, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.
1.5. De Leverancier is gerechtigd deze Voorwaarden van tijd tot tijd eenzijdig aan te passen. De Opdrachtgever verklaart zich daarmee akkoord en is na verloop van vijf (5) werkdagen na toezending van de gewijzigde Voorwaarden door de Leverancier, gebonden aan de gewijzigde Voorwaarden.

Artikel 2 TOTSTANDKOMING VAN DE 
OVEREENKOMST
2.1. Alle aanbiedingen en andere uitingen van de Leverancier zowel mondeling als schriftelijk en/of elektronisch, waaronder begrepen in de ‘social media’, zijn voor de Leverancier geheel vrijblijvend. De Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan eventuele verschrijvingen, druk-, tel- en/of zetfouten, zowel in catalogi, offertes, orderbevestigingen als op website(s) en in andere uitingen van de Leverancier. Eerdere aanbiedingen worden geacht te zijn herroepen na het uitbrengen van een nieuwe aanbieding.
2.2. Indien een opdrachtgever bestaat uit meerdere natuurlijke personen en/of rechtspersonen, is elk van die (rechts)personen hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de uit de overeenkomst met de Leverancier voortvloeiende verplichtingen.
2.3. De Leverancier heeft het recht om zijn gebondenheid aan een overeenkomst afhankelijk te stellen van de ontvangst van een door de Opdrachtgever ondertekende kopie van de offerte en/of orderbevestiging.
2.4. Bij het plaatsen van een elektronische bestelling door de Opdrachtgever heeft de Leverancier het recht om zijn gebondenheid aan een overeenkomst afhankelijk te stellen van de digitale bevestiging van die bestelling door de Leverancier.
2.5. De werking van artikel 6:227b lid 1 BW is tussen partijen uitgesloten. De leverancier is niet gehouden om voorafgaand aan de totstandkoming van een overeenkomst langs elektronische weg de in dat artikellid bedoelde informatie aan de opdrachtgever te verstrekken.
2.6. Opdrachtgever waarschuwt de Leverancier tijdig schriftelijk voor kenbare onjuistheden, onvolledigheden en/of onduidelijkheden in de stukken die de Leverancier aanlevert. Indien Opdrachtgever nalaat de Leverancier tijdig te waarschuwen kan Opdrachtgever zich niet beroepen op deze onjuistheden, onvolledigheden en/of onduidelijkheden en is de Leverancier daarvoor niet aansprakelijk.
2.7. Voor leveranties, werkzaamheden en/of meerwerkopdrachten waarvoor gezien hun aard en/of (beperkte) omvang geen offerte c.q. opdrachtbevestiging wordt verzonden wordt de factuur tevens als opdrachtbevestiging beschouwd. In dat geval wordt de factuur geacht de inhoud van de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
2.8. Monsters, beschrijvingen, afbeeldingen en publicaties worden geacht bij wijze van aanduiding de hoedanigheid van de te leveren goederen aan te geven. De geleverde goederen kunnen hiervan afwijken. Eventuele afwijkingen geven de opdrachtgever niet het recht de ontvangst of betaling van de goederen te weigeren, tenzij van de opdrachtgever in redelijkheid niet kan worden gevergd deze te accepteren.

Artikel 3 LEVERING
3.1. Alle door de Leverancier genoemde leveringstermijnen zullen zoveel mogelijk in acht genomen worden, doch deze termijnen zijn niet fataal. De Leverancier is in ieder geval nooit gebonden aan leveringstermijnen, die niet gehaald kunnen worden vanwege overmacht zoals bedoeld in artikel 13 van deze Voorwaarden.
3.2. Verzending en transport van goederen van de Leverancier naar de Opdrachtgever geschiedt voor rekening en risico van de Leverancier.
3.3. De goederen worden geacht door de Leverancier te zijn afgeleverd en door de Opdrachtgever te zijn ontvangen op het moment van aflevering door de vervoerder aan het door Opdrachtgever opgegeven afleveradres, of (bij brievenbuszendingen) achterlating in de brievenbus door de vervoerder.
3.4. De Leverancier is gerechtigd te leveren in gedeeltes. De leveranties kunnen door de Leverancier afzonderlijk worden gefactureerd.
3.5. Eenmaal afgeleverde goederen, ook al zijn deze nog niet gemonteerd, opgeleverd en/of gefactureerd, zijn vanaf het moment van aflevering volledig voor rekening en risico van de Opdrachtgever, daaronder begrepen het risico van beschadiging, tenietgaan of achteruitgang door bijvoorbeeld brand, waterschade, ontvreemding, vernieling, nog door derden uit te voeren werkzaamheden e.d.
3.6. Indien bij aflevering van de bestelde goederen door de Leverancier blijkt dat, zulks ter uitsluitende beoordeling van de Leverancier, aflevering risicovol geacht mag worden omdat derden in, op of bij het afleveradres nog werkzaamheden uitvoeren c.q. moeten uitvoeren, is de Leverancier gerechtigd, doch nimmer verplicht, niet tot aflevering van de bestelde goederen over te gaan. De gevolgen van dergelijke omstandigheden, waaronder de daarvoor extra te maken kosten, zijn geheel voor rekening en risico van de Opdrachtgever. Iedere aansprakelijkheid van de Leverancier dienaangaande is uitgesloten.

Artikel 4 PRIJZEN
4.1. Onverminderd het bepaalde in artikel 4.3 zal de Leverancier factureren op basis van de op het moment van het verstrekken van de opdracht geldende prijzen en tarieven, zoals die door de Leverancier zijn vastgesteld. Bij het plaatsen van een bestelling wordt Opdrachtgever geacht met deze prijzen en tarieven bekend te zijn. De prijzen en tarieven kunnen te allen tijde bij de Leverancier worden opgevraagd.
4.2. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, luiden alle genoemde prijzen en tarieven altijd exclusief de geldende omzetbelasting.
4.3. Indien zich prijsverhogingen mochten voordoen, bijvoorbeeld ten aanzien van grondstoffen, wisselkoersen, materiaal, lonen en/of overheidslasten, dan heeft de Leverancier het recht om deze prijsverhogingen aan de Opdrachtgever door te berekenen, zulks met dien verstande, dat de Opdrachtgever bevoegd is de overeenkomst te beëindigen, wanneer dergelijke verhoging(en) ertoe leiden dat het oorspronkelijke orderbedrag met meer dan 10% wordt verhoogd.
4.4. Indien de goederen worden bezorgd, gemonteerd en/of geïnstalleerd, is de Leverancier gerechtigd hiervoor bezorg-, montage-, instructie- en/of installatiekosten in rekening te brengen.
4.5. Onverminderd het bepaalde in artikel 4.4 is de Leverancier gerechtigd om behandelings-, administratie- en/of portokosten aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.

Artikel 5 MONTAGE
5.1. De Opdrachtgever draagt voor eigen rekening en risico zorg dat voorafgaand aan de montage alle daarvoor benodigde aansluitingen voor gas, water, elektriciteit, afvoer, afzuiging, ICT, perslucht, verlichting etc. op de aangegeven posities, conform de door de Leverancier verstrekte specificatie(s) en leidingschema’s  zijn aangebracht, met inachtneming van alle daarvoor geldende wettelijke (aansluit)voorschriften. 
5.2. Iedere aansprakelijkheid van de Leverancier voor het door of namens de Opdrachtgever tijdig en naar behoren uitvoeren van de hiervoor in artikel 5.1 bedoelde werkzaamheden is uitgesloten.
5.3. Indien er met betrekking tot het bepaalde in dit artikel in enigerlei vorm schade en/of extra kosten ontstaan voor de Leverancier, bijvoorbeeld door het niet of niet-tijdig kunnen aansluiten dan wel afleveren van de te leveren goederen, is de Leverancier gerechtigd deze schade en/of extra kosten aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.
5.4. De Leverancier is nimmer aansprakelijk voor tekortkomingen die hun oorsprong vinden in de door of namens de Opdrachtgever mondeling, schriftelijk of anderszins aangeleverde informatie, zoals informatie over praktijkindeling, bestek-gegevens, maatvoering, opstelling, reeds aanwezige apparatuur en dergelijke. 5.5. Bij verplaatsing van apparatuur, zowel intern als extern, in opdracht van de Opdrachtgever, is de Leverancier uitsluitend aansprakelijk voor eventuele schade, waaronder mede begrepen storing aan of het niet functioneren van de te verplaatsen apparatuur, wanneer hem aantoonbaar opzet of bewuste roekeloos-heid te verwijten valt.

Artikel 6 BETALING / DEBITEURENREGISTRATIESYSTEEM
6.1. Alle betalingen door de Opdrachtgever aan de Leverancier dienen te geschieden binnen acht (8) kalenderdagen na de factuurdatum.
6.2. Opdrachtgever is niet gerechtigd tot opschorting van enige betaling en/of verrekening van enig door hem aan de Leverancier verschuldigd bedrag, waaronder tevens begrepen (reparatie)facturen van (door de Leverancier) in opdracht van de Opdrachtgever ingeschakelde derde(n).
6.3. Ook is de Leverancier niet gehouden tot enige vergoeding van (reparatie)-facturen van in opdracht van de Opdrachtgever ingeschakelde derde(n) zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Leverancier.
6.4. De Leverancier behoudt zich te allen tijde het recht voor om uitsluitend tegen contante betaling te leveren of voor aflevering dan wel montage dan wel oplevering gehele of gedeeltelijke betaling of zekerheidsstelling te verlangen.
Opdrachtgever is gehouden hieraan op eerste verzoek te voldoen.
6.5. Alle door de Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds primair in mindering op de kosten, waaronder begrepen de kosten van sommaties en aanmaningen, en vervolgens in mindering op verschuldigde rente en tenslotte in mindering op de hoofdsom van de opeisbare facturen, te beginnen met de oudste factuur.
6.6. Bij niet-tijdige betaling is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is hij aan de Leverancier een rentevergoeding verschuldigd ad 1% per maand of een gedeelte daarvan, gerekend vanaf de dag waarop de factuur betaald had moeten zijn. Indien de wettelijke handelsrente ex artikel 6:119a BW hoger is dan de in dit artikel bedongen rente, is de Opdrachtgever de wettelijke handelsrente verschuldigd.

Artikel 7 OPSCHORTING / ONTBINDING / RETENTIERECHT
7.1. De Leverancier is te allen tijde gerechtigd de Opdrachtgever te vragen aanvullende zekerheden te stellen voor de nakoming van zijn betalings- en/of afnameverplichtingen. Zolang de gevraagde zekerheden niet zijn gesteld is de Leverancier gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst of delen hiervan op te schorten.
7.2. De Leverancier is gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, indien de Opdrachtgever de betalingscondities niet in acht neemt of anderszins zijn verplichtingen niet nakomt of indien Leverancier reden heeft om aan te nemen dat Opdrachtgever zijn verplichtingen niet zal nakomen.
7.3. Alle verplichtingen van de Opdrachtgever worden ineens en geheel opeisbaar en de Leverancier is gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden zonder schadeplichtig te zijn jegens de Opdrachtgever, indien de Opdrachtgever zijn onderneming staakt of overdraagt, in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling wordt verleend of de WSNP op hem van toepassing wordt verklaard.
7.4. De gevolgen van opschorting en/of ontbinding, daaronder begrepen de hieruit voortvloeiende schade als bedoeld in artikel 15.1 van deze Voorwaarden, zijn volledig voor rekening en risico van de Opdrachtgever.
7.5. Opschorting en/of ontbinding laten de betalingsverplichtingen van de Opdrachtgever voor reeds geleverde goederen, reeds uitgevoerde werkzaamheden en/of reeds verrichte prestaties onverlet. In een dergelijke
situatie is de vordering van de Leverancier met betrekking tot hetgeen reeds is geleverd, uitgevoerd of gepresteerd ineens en geheel opeisbaar.
7.6. De Leverancier is gerechtigd alle goederen die eigendom zijn van de Opdracht-gever, maar zich op welke wijze dan ook (nog) binnen de macht van de
Leverancier bevinden daar te houden totdat de Opdrachtgever aan al zijn of haar verplichtingen uit welke hoofde dan ook jegens de Leverancier heeft voldaan.

Artikel 8 EIGENDOMSVOORBEHOUD
8.1. Alle geleverde en nog te leveren zaken blijven uitsluitend eigendom van de Leverancier, totdat alle vorderingen die de Leverancier op de Opdrachtgever heeft of zal verkrijgen, waaronder in ieder geval de vorderingen genoemd in artikel 3:92 lid 2 BW, volledig zijn betaald.
8.2. Voor het geval de Opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen niet, niet tijdig dan wel niet volledig nakomt, verleent hij aan de Leverancier een onherroepelijke
volmacht om alle door haar geleverde goederen voor rekening van de Opdrachtgever terug te halen of te doen terughalen van de plaats waar deze zich bevinden.
Opdrachtgever zal alle daartoe benodigde medewerking verlenen.

Artikel 9 TIJDELIJKE VERVANGENDE APPARATUUR / ONDERDELEN
9.1. De Leverancier is, bijvoorbeeld vanwege een uit te voeren reparatie of completering van een bestelling, gerechtigd maar niet verplicht om aan de Opdrachtgever tijdelijk vervangende apparatuur en/of onderdelen ter beschikking te stellen en om daarvoor een gebruiksvergoeding te vragen.
9.2. Het gebruik van de vervangende apparatuur en onderdelen is geheel voor rekening en risico van de Opdrachtgever en deze is verplicht om als goed huisvader
voor de bewaring en het behoud van de vervangende apparatuur en onderdelen te zorgen en deze adequaat te hebben verzekerd tegen (schade door) beschadiging,
diefstal en verlies. De Opdrachtgever mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Leverancier de vervangende apparatuur en onderdelen niet verhuren of anderszins in gebruik geven aan een ander.
9.3. Kosten verbonden aan de levering, montage, demontage en terugname van vervangende apparatuur en onderdelen zijn geheel voor rekening van de Opdrachtgever.
9.4. De vervangende apparatuur en onderdelen blijven eigendom van de Leverancier. De Opdrachtgever is verplicht om de vervangende apparatuur en onderdelen op eerste verzoek van de Leverancier aan de Leverancier terug te geven dan wel voor terugname beschikbaar te stellen. Laat de Opdrachtgever na om binnen tien dagen na daartoe te zijn gesommeerd aan het verzoek tot teruggave van de Leverancier gevolg te geven, dan verbeurt de Opdrachtgever aan de Leverancier een zonder ingebrekestelling opeisbare boete gelijk aan 80% van de nieuwwaarde van de betreffende apparatuur en onderdelen en van 5% van de nieuwwaarde voor elke dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van de Leverancier op volledige schadevergoeding naast en boven de boete en op nakoming van de verplichting tot teruggave.
9.5. De Opdrachtgever is verplicht om op eerste verzoek van de Leverancier mee te werken aan het sluiten van een aparte overeenkomst volgens het model van de Leverancier voor de ter beschikkingstelling van de vervangende apparatuur en/of onderdelen. Is deze medewerking er niet en komt er geen afzonderlijke overeenkomst tot stand voor de terbeschikkingstelling van de vervangende apparatuur en/of onderdelen, dan is Opdrachtgever gehouden de vervangende apparatuur en/of
onderdelen per direct terug te geven conform artikel 9.4.

Artikel 10 INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
10.1. Alle rechten van intellectuele eigendom, waaronder auteursrechten, ten aanzien van door de Leverancier dan wel in opdracht van de Leverancier gemaakte offertes, indelingsschetsen, werk-, bouw- en leidingtekeningen en alle overige op de overeenkomst en de uitvoering daarvan betrekking hebbende stukken, komen toe aan de Leverancier dan wel haar (toe)leveranciers.
10.2. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan om de in artikel 10.1 bedoelde stukken te gebruiken voor enig ander doel dan het tot stand brengen en (laten) uitvoeren van de overeenkomst met de Leverancier.
10.3. Bij overtreding van het in artikel 10.2 bepaalde verbeurt de Opdrachtgever aan de Leverancier een zonder ingebrekestelling opeisbare boete van € 5.000,00 en van € 500,00 voor elke dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van de Leverancier op volledige schadevergoeding naast en boven de boete en op nakoming van artikel 10.2.

Artikel 11 GARANTIE EN RETOUREN
11.1. Op de door de Leverancier geleverde goederen zijn de Cordent Group B.V. Algemene Garantievoorwaarden van toepassing. Ten aanzien van de geleverde goederen komt de Opdrachtgever geen verdere of andere (garantie)aanspraak toe dan in deze voorwaarden bepaald.
11.2. De Opdrachtgever is verplicht het geleverde onmiddellijk na ontvangst te controleren op eventuele beschadigingen, fouten, omissies, tekortkomingen en/of gebreken. Deze beschadigingen, fouten, omissies, tekortkomingen en/of gebreken dient de Opdrachtgever op de afleveringsbon en/of de vervoersdocumenten e.d. te (laten) vermelden, dan wel uiterlijk binnen 72 uur na ontvangst van het geleverde onverwijld schriftelijk aan de Leverancier kenbaar te maken, bij gebreke waarvan de Opdrachtgever geacht wordt de levering volledig en in goede staat te
hebben ontvangen en te hebben geaccepteerd.
11.3. Niet zichtbare beschadigingen, fouten, omissies, tekortkomingen of gebreken dienen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen acht (8) dagen nadat de Opdracht-gever het gebrek heeft ontdekt dan wel redelijkerwijs had behoren te ontdekken, schriftelijk aan de Leverancier kenbaar te worden gemaakt op straffe van verval van elke aanspraak.
11.4. Het recht op garantie vervalt indien de aangegeven gebruiksaanwijzingen niet of niet naar behoren zijn opgevolgd, de geleverde goederen onoordeelkundig zijn behandeld c.q. gebruikt of het gebruik van de geleverde goederen niet in overeenstemming is met de wettelijke voorschriften.
11.5. Voorts bestaat geen recht op garantie indien de gebreken het gevolg zijn van normale slijtage, als er aan de geleverde goederen werkzaamheden door derden zijn verricht of als de geleverde goederen zijn (door)verkocht of anderszins zijn overgedragen aan derde(n).
11.6. Uitgesloten van garantie zijn onderdelen van rubber en glas, lampjes, sensoren, filters, zeefjes, slangen, roterend instrumentarium en voorts alle onderdelen die gevoelig zijn voor slijtage.
11.7. Ingevolge artikel 7.2 van deze Voorwaarden is de Leverancier gerechtigd om de nakoming van zijn garantieverplichtingen op te schorten totdat de Opdrachtgever zelf al zijn verplichtingen jegens de Leverancier is nagekomen, zonder dat daarmee de garantietermijn wordt verlengd.
11.8. Geleverde goederen kunnen alleen met voorafgaande schriftelijke toestemming van de Leverancier geretourneerd worden. Creditering van geretourneerde goederen is alleen mogelijk indien deze goederen zich in de originele, onbeschadigde en onbeschreven verpakking bevinden, deze goederen verzonden zijn in een voor transport geschikte verpakking die goed is afgesloten en de geretourneerde goederen voor wederverkoop geschikt zijn. Voor retourgoederen met een expiratiedatum geldt aanvullend dat deze goederen tenminste nog één kalenderjaar houdbaar moeten zijn. Voor geneesmiddelen (RVG producten) geldt dat deze nimmer geretourneerd mogen worden.

Artikel 12 TOEREKENBARE TEKORTKOMING / AANSPRAKELIJKHEID /
VRIJWARING
12.1. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht krachtens het in dit artikel bepaalde is steeds dat de Opdrachtgever een volgens hem aan de Leverancier toe te rekenen tekortkoming en de daaruit voortvloeiende schade onverwijld schriftelijk aan de Leverancier heeft gemeld.
12.2. In geval van toerekenbare tekortkomingen van de Leverancier in de nakoming van de overeenkomst zal de Opdrachtgever de Leverancier in de gelegenheid stellen om binnen een redelijke termijn van tenminste één (1) maand de overeengekomen prestatie alsnog te verrichten. In geval de Leverancier de overeengekomen prestatie alsnog verricht is de Leverancier nimmer tot schadevergoeding van welke aard dan ook gehouden.
12.3. Elke aansprakelijkheid van de Leverancier, uit welke hoofde dan ook, is beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van de Leverancier wordt uitgekeerd. Indien de verzekeraar niet tot uitkering overgaat, de schade niet door de verzekering wordt gedekt of de Leverancier niet verzekerd is, is de aansprakelijkheid van de Leverancier beperkt tot maximaal 50% van het door de Leverancier aan de Opdrachtgever gefactureerde en door de Opdrachtgever aan de Leverancier betaalde bedrag exclusief omzetbelasting voor het geleverde goed of de verleende dienst waarmee het schadeveroorzakende feit in direct verband staat. In alle overige gevallen is de aansprakelijkheid van de Leverancier beperkt tot maximaal € 5.000,00.
12.4. Aansprakelijkheid van de Leverancier voor indirecte of gevolgschade, daaronder begrepen bedrijfsschade of schade wegens omzetverlies, gederfde winst, gemiste besparingen, bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers of patiënten van Opdrachtgever, vertragingsschade en dergelijke, is te allen tijde volledig uitgesloten.
12.5. Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW, vervalt elke aanspraak op schadevergoeding jegens de Leverancier in elk geval één jaar na de dag waarop het schadeveroorzakende feit zich voor het eerst heeft voorgedaan.
12.6. De Opdrachtgever vrijwaart de Leverancier van alle aanspraken van derden die deze derden op de Leverancier zouden kunnen verkrijgen op grond van de overeenkomst en de uitvoering daarvan door of namens Opdrachtgever.
12.7. Alle in deze Voorwaarden opgenomen beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid gelden mede ten gunste van alle (rechts)personen die de Leverancier op haar initiatief bij de uitvoering van de overeenkomst onder haar verantwoording inschakelt. Deze bepaling betreft een  derdenbeding als bedoeld in artikel 6:253 BW.
12.8. De in deze Voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid van de Leverancier zijn niet van toepassing indien en voor zover de schade het directe gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de Leverancier of diens leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 13 SOFTWARE / ICT / DIGITALISERING
13.1. De Opdrachtgever draagt uitsluitend zelf het risico van de selectie, de compatibiliteit, het gebruik en de al dan niet gecombineerde toepassing(en) van apparatuur, programmatuur, websites, databestanden en alle daarmee samenhangende producten en materialen.
13.2. Bij de levering van een digitaal systeem (waaronder in ieder geval wordt begrepen alle apparatuur die bestuurd wordt door of in verbinding staat met een ICT-systeem) is de Leverancier nimmer verantwoordelijk of aansprakelijk voor de overdracht van gegevens naar het door de Leverancier geleverde systeem noch voor enige communicatie tussen dat systeem en reeds aanwezige of nog aan te schaffen systemen.
13.3. Eveneens is volledig uitgesloten de aansprakelijkheid van de Leverancier voor schade welke is ontstaan door het verloren gaan, de vernietiging of verminking van digitaal opgeslagen gegevens en door of in verband met onvolkomenheden in of met het netwerk, het datasysteem, de dataopslag, de back-up, de datacapaciteit, vertragingen in het netwerk van de Opdrachtgever, ontoereikend systeembeheer enzovoort.
13.4 Indien de door de Leverancier geleverde apparatuur is voorzien van software benodigd voor het functioneren van de apparatuur, zal de Leverancier zich inspannen om deze software beschikbaar te houden voor de Opdrachtgever, met dien verstande dat de Leverancier hiervoor volledig afhankelijk is van de desbetreffende fabrikant van de geleverde apparatuur en dat de Leverancier niet
instaat en/of aansprakelijk kan worden gehouden voor het geheel of ten dele beschikbaar zijn en/of blijven van die software en/of eventuele updates daarvan.

Artikel 14 NIET-TOEREKENBARE TEKORTKOMINGEN / OVERMACHT
14.1. In geval van verhindering tot uitvoering van de overeenkomst door overmacht of een andere niet aan de Leverancier toerekenbare tekortkoming is de Leverancier gerechtigd zonder gerechtelijke tussenkomst de uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogste zes (6) maanden geheel of gedeeltelijk op te schorten, zonder dat Opdrachtgever het recht heeft de overeenkomst te ontbinden, dan wel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk buitengerechtelijk te ontbinden. De Leverancier kan nimmer tot schadevergoeding uit welke hoofde dan ook worden aangesproken.
14.2. Onder overmacht wordt verstaan alle omstandigheden en alle van buiten komende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop de Leverancier redelijkerwijs geen invloed heeft, waaronder begrepen maar niet beperkt tot oorlog, oorlogsgevaar, mobilisatie, oproer, (werk)stakingen of uitsluitingen, brand, overstroming, ziekte en/of ongeval van haar personeel, pandemie, bedrijfsonderbrekingen en verminderde productie, een tekort aan grondstoffen of verpakkingsmaterialen, transportvertraging, rechterlijk ingrijpen, importbeperkingen of andere van overheidswege opgelegde beperkende maatregelen, alsmede elke andere verhinderende omstandigheid die niet uitsluitend afhangt van de wil van de Leverancier, zoals niet-levering of te late levering van goederen en diensten van door de Leverancier ingeschakelde derden.

Artikel 15 ANNULERING OF UITSTEL LEVERANTIE OP VERZOEK VAN DE OPDRACHTGEVER
15.1. Behoudens na voorafgaand schriftelijk verzoek door de Opdrachtgever en daaropvolgend schriftelijke instemming door de Leverancier, is de Opdrachtgever niet bevoegd om een overeenkomst te annuleren. Leverancier zal in ieder geval niet met de annulering instemmen indien de Leverancier reeds (voorbereidende) handelingen heeft verricht en/of kosten heeft gemaakt voor het leveren van goederen of diensten, waaronder begrepen doch niet beperkt tot het bestellen vangoederen, het overleggen met of het inschakelen van derden en het opstellen van
indelingsschetsen, werk-, bouw- en leidingtekeningen.
15.2. Indien Opdrachtgever de overeenkomst met instemming van de Leverancier annuleert, is hij daarvoor een vergoeding aan Leverancier verschuldigd, bestaande uit 30% van de factuurwaarde van de goederen en/of diensten die Leverancier op grond van de geannuleerde overeenkomst aan Opdrachtgever zou leveren.
15.3. Bij uitstel van een leverantie op verzoek van de Opdrachtgever of als gevolg van een aan de Opdrachtgever toe te rekenen oorzaak is de Leverancier gerechtigd van de Opdrachtgever een vooruitbetaling van 50% van de factuurwaarde inclusief omzetbelasting van de desbetreffende leverantie te vorderen. Voorts is de Leverancier gerechtigd tot een rentevergoeding van 1% per maand over het restbedrag vanaf de datum waarop de leverantie volgens de overeenkomst had moeten plaatsvinden dan wel een hogere vergoeding indien de kosten voor de Leverancier als gevolg van het uitstel meer bedragen.

Artikel 16 ONTBINDING EN SCHADEVERGOEDING
16.1. Naast de in artikel 7.3 en 14.1 van deze Voorwaarden genoemde bevoegdheid om de overeenkomst met de Opdrachtgever te ontbinden, is de Leverancier gerechtigd de overeenkomst met de Opdrachtgever geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien de Opdrachtgever, ondanks een schriftelijke aanmaning waarin hem een redelijke termijn tot nakoming is gegeven, enige verplichting uit de overeenkomst niet nakomt.
16.2. Indien de overeenkomst door de Leverancier wordt ontbonden op grond van artikel 16.1, is de Leverancier gerechtigd van de Opdr  achtgever een direct opeisbare boete te vorderen, die 30% van de factuurwaarde van de desbetreffende leverantie inclusief omzetbelasting beloopt, onverminderd het recht van de Leverancier om aanspraak te maken op schadevergoeding voor zover de geleden schade het bedrag van de boete overstijgt en onverminderd het recht op vergoeding van de kosten van verhaal.

Artikel 17 GESCHILLEN
17.1. Op elke rechtsbetrekking tussen partijen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is daarbij uitgesloten.
17.2. Alle geschillen tussen partijen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter  van de Rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht, tenzij de wet dwingendrechtelijk
een andere rechter als bevoegd aanwijst.

Cordent Group B.V., 7 september 2021

Deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de KVK op 7 september 2021 namens Cordent Group B.V. (KVK 80550819) en de bedrijven die hieronder vallen, te weten Cordent B.V. (KVK 30136405), Core3dcentres Benelux B.V. (KVK 30136406) en Thommen Medical Benelux B.V. (KVK 30231327), gevestigd te: Dierenriem 1, 3738 TP Maartensdijk.

bottom of page